Breaking News

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد

این سمینار شامل 24 صفحه می باشد و مربوط به دانشگاه شریف است و شامل فصل های زیر می باشد:
فهرست مطالب:فصل 1. آنالیز حرارتی1-1 . مقدمه2-1 . روش های مختلف آنالیز حرارتیفصل 2. آنالیز حرارتی افتراقی1-2 . مقدمه2-2 . خصوصیات ماده مرجع3-2 . منحنی های DTA4-2 . دستگاه DTA5-2 . تأثير فاکتورهای موثر بر روی DTA1-5-2 . نرخ گرمایش2-5-2 . اتمسفر کوره3-5-2 . ماده مرجع4-5-2 .سایر فاکتورها6-2 . کاربرد ها1-6-2 . تعیین آنتالپی و ظرفیت گرمایی2-6-2 . ترسیم دیاگرام ها فازی3-6-2 . تعیین انرژی اکتیواسیون4-6-2 ….

دسته بندی محصول:مهندسی مواد

http://kialink.ir/img_project/1078_1430071926.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد

سمینار درس روش های نوین مطالعه مواد- آنالیز حرارتی افتراقی DTA- دانشگاه شریف- مهندسی مواد

این سمینار شامل 24 صفحه می باشد و مربوط به دانشگاه شریف است و شامل فصل های زیر می باشد:
فهرست مطالب:فصل 1. آنالیز حرارتی1-1 . مقدمه2-1 . روش های مختلف آنالیز حرارتیفصل 2. آنالیز حرارتی افتراقی1-2 . مقدمه2-2 . خصوصیات ماده مرجع3-2 . منحنی های DTA4-2 . دستگاه DTA5-2 . تأثير فاکتورهای موثر بر روی DTA1-5-2 . نرخ گرمایش2-5-2 . اتمسفر کوره3-5-2 . ماده مرجع4-5-2 .سایر فاکتورها6-2 . کاربرد ها1-6-2 . تعیین آنتالپی و ظرفیت گرمایی2-6-2 . ترسیم دیاگرام ها فازی3-6-2 . تعیین انرژی اکتیواسیون4-6-2 ….

 

About mq89891401

Check Also

جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد+(دانلود رایگان)

دانلود فایل جزوه آموزشی نرم افزار Clemex- مهندسی مواد+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل …