Breaking News

رساله عشق ابن سینا+(دانلود رایگان)

دانلود فایل رساله عشق ابن سینا+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل رساله عشق ابن سینا را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

رساله عشق ابن سینا

رساله عشق ابن سینا

رساله عشق ابن سینا
ترجمه ضیا الدین دری
فهرست مطالب
دربیان سریان عشق در هریک از موجودات
در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیه
دربیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوه تغذیه اند از جهت همین قوه
در بیان وجود عشق در جواهر حیوانی از جهت قوای حیوانیه
در بیان  عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه و وجوه مستحسنه 
در بیان وجود عشق در نفوس الهیه
در خاتمه این فصول شش گانه…

دسته بندی محصول:روان شناسی

http://kialink.ir/img_project/28094_1502001205.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

رساله عشق ابن سینا

رساله عشق ابن سینا

رساله عشق ابن سینا
ترجمه ضیا الدین دری
فهرست مطالب
دربیان سریان عشق در هریک از موجودات
در بیان وجود عشق در جواهر بسیطه غیر حیه
دربیان وجود عشق در موجوداتی که صاحب قوه تغذیه اند از جهت همین قوه
در بیان وجود عشق در جواهر حیوانی از جهت قوای حیوانیه
در بیان  عشق ظرفا و صاحبان ذوق سلیم نسبت به صور حسنه و وجوه مستحسنه 
در بیان وجود عشق در نفوس الهیه
در خاتمه این فصول شش گانه…

 

About mq89891401

Check Also

دانلود کارگاه مهارت های زندگی+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود کارگاه مهارت های زندگی+(با قیمت روز) شا میتوانید اموزش کامل دانلود کارگاه …