Breaking News

دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf+(دانلود رایگان)

دانلود فایل دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf+(با قیمت روز)

شا میتوانید اموزش کامل دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf را با مبلغ ناچیزی از طریق لینک زیر تهیه کنید.

دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

معرفی کتاب:(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)
ااین رمان دربارۀ یک پیرمرد ااست. هررکسی عنوان رمان راا بخواند اندیشه می کند پیمان ااست یک رمان تخیلی بخواند ااما به محض این که فصل اول رمان که فصلی بسیار کوتاه ااست تمام شود متوجه می شود که ااین رمان درر عین راستین بودن مختصر ااز تخیل ندارد.(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)ااین داسنان همان طور که گفته شد شرح حال یک پیرمرد ااست ااما ظاهراً قرار نیست درر آن…

دسته بندی محصول:سایر محصولات

http://kialink.ir/img_project/30909_1519292093.jpg

توضیحات کوتاه محصول:

دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

دانلود رایگان کتاب پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد pdf

معرفی کتاب:(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)
ااین رمان دربارۀ یک پیرمرد ااست. هررکسی عنوان رمان راا بخواند اندیشه می کند پیمان ااست یک رمان تخیلی بخواند ااما به محض این که فصل اول رمان که فصلی بسیار کوتاه ااست تمام شود متوجه می شود که ااین رمان درر عین راستین بودن مختصر ااز تخیل ندارد.(پیرمرد مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد)ااین داسنان همان طور که گفته شد شرح حال یک پیرمرد ااست ااما ظاهراً قرار نیست درر آن…

 

About mq89891401

Check Also

کاملترین بانک شماره تلفن همراه اول و ایرانسل به تفکیک شهرها و مشاغل+(دانلود رایگان)

دانلود فایل کاملترین بانک شماره تلفن همراه اول و ایرانسل به تفکیک شهرها و مشاغل+(با …