فایل خونه http://file-khone.ir 2018-04-19T20:17:40+01:00 text/html 2016-07-21T05:11:46+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی http://file-khone.ir/post/680 &nbsp; &nbsp; <link rel="stylesheet" href="http://hamkarfile.ir/css/affcss.css"><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://hamkarfile.ir/product/127/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA/248" target="_blank">ترجمه مقاله انگلیسی حرکت ربات</a></h5><p><a href="http://hamkarfile.ir/product/127/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA/248" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/964946da2a3f5bfd584d27f9daedd9c6.png" alt="ترجمه مقاله انگلیسی حرکت ربات"></a>ترجمه مقاله انگلیسی<br>برنامه ریزی حرکت ربات و طرح حرکات ابتدایی<br>Robot trajectory planning and introductory stealth design<br><br>تعداد صفحات انگلیسی: ۳۶ صفحه<br>تعداد صفحات فارسی : ۳۸ صفحه<br><font color="#0000FF &nbsp;"><b><a target="_blank " title=" &nbsp; " href="http://up.hamkarfile.ir/127.rar ">دانلود متن انگلیسی</a></b></font><br><br><br>چکیده<br><br>اکنون که ما بعضی از کاربردهای اصلی GA ( اسمیلی کلی) پیوسته و دودوئی را مشاهده کرده ایم و بعضی از نکات مثبت اجرای آن ها را مورد بحث قرار دادیم، جالب است تا نگاهی به این مورد بیاندازیم که چه کارهایی را می توان با GA و واحدهای اطلاعاتی انجام داد. نمونه های این فصل &nbsp;از موضوعاتی که قبلا در فصل ۵ به بحث گذاشته شد استفاده کرده و مواردی را به نمونه هایی که در فصل ۴ نشان داده شده اضافه می کند. آن ها بخش های گسترده ای را تحت پوشش قرار داده و شامل نمونه های فنی و غیرفنی می باشند. اولین مثال حل مسئله فروشنده دوره گرد می باشد که GA می بایست الگوریتمی را در شهری که توسط این فروشنده مورد بازدید قرار می گیرد، ایجاد کند. دومین نمونه به بازبینی مکان یابی واحد های اضطراری از فصل ۴ پرداخته اما این بار از “رمز گری” استفاده می کند. مورد بعدی به دنبال علائمی می باشد که یک پیام مخفی را رمزگشایی می کند. مثال بعدی <br> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://hamkarfile.ir/product/127/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA/248" target="_blank" class="buy"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل"></a></p><div class="affsbtclr"></div></div></div> text/html 2016-07-21T05:10:53+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی دانلود ترجمه مقاله: موانع و عوامل اصلی موفقیت در اتخاذ تجارت الکترونیکی B2C http://file-khone.ir/post/679 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/839/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%3A+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9+%D9%88+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+B2C/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">دانلود ترجمه مقاله: موانع و عوامل اصلی موفقیت در اتخاذ تجارت الکترونیکی B2C</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/839/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%3A+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9+%D9%88+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+B2C/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/974a17acd6f705b149d6d36d9077a4b6.png" alt="دانلود ترجمه مقاله: موانع و عوامل اصلی موفقیت در اتخاذ تجارت الکترونیکی B2C" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3>منافع، موانع و عوامل اصلی موفقیت در اتخاذ تجارت الکترونیکی B2C<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Benefits, impediments and critical success factors in B2C<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">E-business adoption<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات انگلیسی: 12 صفحه</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://hamkarfile.ir/up/839.pdf" style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">چکیده:</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">این مقاله نتایج یک مطالعه در بررسی منافع، موانع و عوامل اصلی موفقیت در تجارت با مصرف کننده از طریق اتخاذ راه حل های تجارت الکترونیکی را ارائه می¬دهد. در این بررسی از روش مطالعه موردی استفاده شده، و تجارب شش شرکت آنلاین و دو شرکت الکترونیکی به ثبت رسیده است. موانع عمده شناسایی شده عبارتند از: مسائل مربوط به رهبری، مسائل عملیاتی، فناوری، طراحی راه حل¬های غیر اثربخش.عوامل بحرانی شناخته شده موفقیت در اتخاذ تجارت الکترونیک عبارتند از: ترکیب دانش تجارت الکترونیکی، ارزش و میزان تحویل، رضایت و حفظ مشتری، نظارت بر فرآیندهای داخلی و فعالیت های رقیب، و در نهایت اعتبار ساختمان. یافته ها نشان می دهد که بالاتر از همه، تصویب تجارت الکترونیکی باید برای سازمان مناسب، مرتبط ، ارزش آور، و عملیاتی و همچنین استراتژیکی باشد و نه اینکه ناشی از نگرانی نسبت به مطلوبیت باشد.&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/839/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%3A+%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9+%D9%88+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0+%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C+B2C/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:10:06+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی چرخه اکسیداتیو رادیکال های آزاد مبتنی بر منگنز http://file-khone.ir/post/678 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/804/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه چرخه اکسیداتیو رادیکال های آزاد مبتنی بر منگنز</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/804/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/0ad23a62cb7a3ed13d14999e451b6e53.png" alt="ترجمه چرخه اکسیداتیو رادیکال های آزاد مبتنی بر منگنز" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;">ترجمه مقاله انگلیسی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">Manganese(III)-Based Oxidative Free-Radical Cyclizations<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"></p><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"></p><h3 class="MsoNormal " dir="RTL " align="center " style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; padding: 0px !important; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important;">چرخه اکسیداتیو رادیکال های آزاد مبتنی بر منگنز</h3><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات انگلیسی: 26 صفحه</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات ترجمه فارسی: 58 صفحه</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/803.pdf" style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">مقدمه:</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">الف . چرخه ی اکسیداتیو رادیکالهای آزاد ، چرخه ی رادیکال ها از آلکان ها با یک روش مقداری برای سنتز ترکیب های حلقوی در طول سال انجام شده است.در سال های گذشته این روش که شامل هالید ها به یک رادیکال R3snH که توسط سایکیلیزاسیون مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه ی آن کاهش هیدرو کربن ها در زنجیره بوده است</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/804/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88+%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B1+%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:08:01+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی مکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه: دوران کهن (باستان) و مدرن http://file-khone.ir/post/676 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1041/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">مکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1041/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/a043e6b3f0c3c3ab7237b313a0d85ea0.jpg" alt="مکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">متن انگلیسی به همراه ترجمه</h3><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">مکتب ادبی کلاسیسیسم در فرانسه: دوران کهن (باستان) و مدرن</h3></div><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">FRENCH CLASSICISM: ANCIENTS AND MODERNS</h3></div><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات انگلیسی: 6 صفحه&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات ترجمه فارسی:&nbsp; 12 صفحه&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://hamkarfile.ir/up/1041.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">روابط میان فرانسه و ایتالیا در دوران رنسانس بر مبنای نزدیکی و قرابت جغرافیایی این دو منطقه و تعاملات و برخورد این دو فرهنگ تعریف شده است. ایتالیا، در ابتدا ، به معنای واقعی کلمه یک کشور به شمار نمی رفت. نقشه این منطقه در آغاز قرن شانزدهم نشان می دهد کل نیمه جنوبی شبه جزیره ایتالیا تا حد زیادی تحت کنترل اسپانیا بوده است، و دول جمهوری واقع در منطقه میانی و​​ ونیز (که اغلب متخاصم بود) متشکل از استان های تحت حاکمیت پاپها، و بخش هایی از لومباردی و پیدمونت (ناحیه ای در شمال غربی ایتالیا) که امتداد جنوبی امپراتوری روم مقدس را تشکیل می دادند. فرانسه در طی همان سالها مرزهای جغرافیایی بسیار کوچکتری نسبت به امروز داشت و هنوز در حال گذار از ساختار سیاسی آن زمان خود یعنی نوعی حکومت سلطنتی که به وسیله اربابان فئودال اداره می شد به یک دولت متمرکز بود. اصلاحات ...&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/1041/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:07:11+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی در مورد خود نظارتگری: مسائل مربوط به ارزشیابی، مسائل مربوط به اعتبار http://file-khone.ir/post/675 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1038/%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">خود نظارتگری و ارزشیابی و اعتبار</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1038/%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/2e9bffb525bc1e11d203f5b4eb0f1a85.jpg" alt="خود نظارتگری و ارزشیابی و اعتبار" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">On the Nature of Self-Monitoring: Matters of Assessment,<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Matters of Validity<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">در مورد خود نظارتگری: مسائل مربوط به ارزشیابی، مسائل مربوط به اعتبار</h3></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات انگلیسی: 15 صفحه&nbsp;</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات ترجمه فارسی:&nbsp; 30 صفحه&nbsp;</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://hamkarfile.ir/up/1038.pdf" style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">در تحقیق در مورد ساختار روانشناختی خود نظارتگری، گستره عظیمی از روابط تجربی دیده شده است. با این حال، در سال های اخیر، برخی توجهات در خصوص ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی ویژگی های خود نظارتگری یا مقیاس خود نظارتگری نشان داده شده است. هم گستره ای که روش اندازه گیری متغیر علی قابل تفسیر و معناداری را اندازه گیری می کند و هم گستره ای که ساختار خود نظارتگری درک تئوری مناسبی از این متغیر علی ارائه می دهد، مورد سوال قرار گرفت...&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/1038/%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:06:21+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی آدیپوسیتوكین‌ها- ارتباطی نوین میان التهاب و عملكرد خون رسانی؟ http://file-khone.ir/post/674 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1037/%D8%A2%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">آدیپوسیتوكین‌ها- ارتباطی نوین میان التهاب و عملكرد خون رسانی؟</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/1037/%D8%A2%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/fb4c0e8eda0fb967fedc3bc2f98a4590.jpg" alt="آدیپوسیتوكین‌ها- ارتباطی نوین میان التهاب و عملكرد خون رسانی؟" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">آدیپوسیتوكین‌ها- ارتباطی نوین میان التهاب و عملكرد خون رسانی؟<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">ADIPOCYTOKINES – NOVEL LINK BETWEEN INFLAMMATION<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">AND VASCULAR FUNCTION?<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div>تعداد صفحات انگلیسی: 23 صفحه&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات ترجمه فارسی:&nbsp; 13 صفحه&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://hamkarfile.ir/up/1037.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">چاقی و بیماری‌های مربوط به چاقی از جمله مشكلات سلامتی افراد هستند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند كه بافت‌های چربی تنها یك ارگان ذخیره انرژی ساده نیست بلكه عملكردهای ایمنی و ترشحی را نیز عمل می‌كند. این موارد غالباً از طرق آزاد سازی آدیپوسیتوكین‌ها بدست آمده اند كه در بردارنده چندین مولكول بسیار فعال و جدید فراوان است كه توسط آدیپوسیت‌هایی مثل لپتین، رسیستین، ادیپونكتین یا ویسفتین آزاد شده‌اند و همچنین كمی كیتوكین كلاسیك بیشتر احتمالاً توسط سلول‌های التهابی التهاب كننده چربی مثل TNF-a, IL-6, MCP-1 (CCL-2), IL-1 آزاد شد.&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/1037/%D8%A2%D8%AF%D9%8A%D9%BE%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A+%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%86+%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D9%88+%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF+%D8%AE%D9%88%D9%86+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:05:46+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی تئوری ودرمان لکنت: رابطه پیچیده بین این دو http://file-khone.ir/post/673 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/2060/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DA%A9%D9%86%D8%AA/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقاله انگلیسی تئوری و درمان لکنت</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/2060/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DA%A9%D9%86%D8%AA/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/60caa0ffa85acc6b4784c433ca778cbb.png" alt="ترجمه مقاله انگلیسی تئوری و درمان لکنت" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">ترجمه مقاله انگلیسی&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Theory and therapy in stuttering: A complex relationship<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تئوری ودرمان لکنت: رابطه پیچیده بین این دو<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">&nbsp;تعداد صفحات ترجمه شده : 12صفحه (ورد)<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات لاتین :9 صفحه&nbsp; (pdf)<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://hamkarfile.ir/up/2060.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">در حال حاضردرمان های متعددی برای لکنت ، هم کودکان و هم بزرگسالان در دسترس است. محدوده این درمان ها شامل مداخلات مستقیم جهت کاهش شدت و / یا بسامد رفتارهای گفتاری لکنت ، تا مداخلات در نظر گرفته شده برای کاهش اضطراب و سایر مسائل مربوط به سلامت روانی است که می توانند با لکنت همراه باشند. با این حال، از آنجاییکه داده های اندکی برای حمایت از این درمان ها وجود دارد، توافق کمی در مورد انتخاب روش مورد استفاده وجود دارد. راه دیگر برای ارزیابی درمان های لکنت بررسی میزان رسیدگی آنها به علت اختلال لکنت است. با این حال، علت لکنت هنوز مشخص نیست. در این مقاله نظری، یک مدل علُی 3-عاملی ارائه شده است، و&nbsp; ....<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/2060/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%84%DA%A9%D9%86%D8%AA/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T05:05:08+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی سرعت حرکات متوالی و سریع دهانی در بین زبان ها: نرم های انگلیسی و عبری http://file-khone.ir/post/672 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/518/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقاله سرعت حرکات متوالی و سریع دهانی</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/518/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/83ab04bddd3070647aa3b77c205c9a96.png" alt="ترجمه مقاله سرعت حرکات متوالی و سریع دهانی" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a>ترجمه مقاله انگلیسی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Oral-diadochokinesisratesacrosslanguages:English and Hebrewnorms<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">سرعت حرکات متوالی و سریع دهانی در بین زبان ها: نرم های انگلیسی و عبری<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات انگلیسی:11 صفحه با فرمت pdf</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات فارسی :12&nbsp; صفحه با فرمت ورد</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/518.pdf" style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">چکیده مقاله</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">اختلالات دهانی-چهره ای و کنترل حرکتی گفتار سبب ایجاد انواعی از اسیبهای گفتار و زبان میشوند.شناسایی زودهنگام چنین مشکلاتی مهم است و الزامات بالینی را بهمراه دارد.یک ابزار ساده و رایج برای بررسی وجود و شدت اسیبهای کنترل حرکتی گفتار, دیدادوکوکنتیک دهانی (oral-DDK) است.به شکل تعجب اوری منابع و متون علمی فاقد هنجارهای عملکرد بزرگسالان هستند.هدف ازمطالعه حاضر این بود: (1)&nbsp; ایجاد مقیاسی برای سرعت DDK دهانی گویندگان انگلیسی زبان بزرگسال (جوانی تا میانسالی),از طریق جمع کردن داده ها از مقالات علمی (5 مطالعه,N=141) (2) بررسی اثر احتمالی زبان (و فرهنگ) روی عملکرد DDK دهانی,از طریق تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده در دیگر زبان ها (5 مطالعه,N=140) و درکنار نرم انگلیسی و (3) پیدا کردن یک نرم جدید برای گویندگان عبری زبان بزرگسال از طریق ازمون گرفتن از 115 گوینده.ما ابتدا یک نرم انگلیسی را با میانگین 6.2 هجا در ثانیه (SD= .8) و کران پایین تر 5.4 هجا در ثاینه که میتواند ناهنجاری احتمالی را نشان دهد ارائه کردیم.سپس, به تفاوتهای قابل توجهی بین چهار زبان ازمون شده (انگلیسی,پرتقالی,فارسی و یونانی)در سرعت DDK دهانی پی بردیم.نتایج نیاز به ایجاد نرم های حساس به زبان و فرهنگ برای استفاده جهانی از تکلیف...DDK دهانی را نشان داد.&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/518/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%88+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-21T04:53:25+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی آسان خوانی (easylexia): یک برنامه کاربردی تلفن همراه برای کودکان دچار مشکلات یادگیری http://file-khone.ir/post/671 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/505/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقاله انگلیسی آسان خوانی</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/505/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/a1faf3a9faa5a2249ec9948cbd594fd5.png" alt="ترجمه مقاله انگلیسی آسان خوانی" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a>ترجمه مقاله انگلیسی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"></p><div align="left " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">:EasyLexia: A Mobile Application for Children with Learning Difficulties<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">آسان خوانی (easylexia): یک برنامه کاربردی تلفن همراه برای کودکان دچار مشکلات یادگیری</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات انگلیسی:11 صفحه با فرمت pdf</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><span style="font-family: Tahoma, arial; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">تعداد صفحات فارسی :9&nbsp; صفحه با فرمت ورد</span><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/505.pdf" style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">نارساخوانی یکی از شایع ترین ناتوانایی های یادگیری است که توسط کودکان و بزرگسالان&nbsp; تجربه می شود. در حال حاضر پژوهش های زیادی انجام شده که به دنبال استفاده از فناوری&nbsp; اطلاعات و ارتباطات بعنوان بستر یادگیری برای افراد و اللخصوص کودکان مبتلا به چنین اختلالات یادگیری هستند. با توجه به مزیت های بالقوه این فناوری ها ,ما روی ایجاد برنامه کاربردی تلفن همراهی تمرکز کردیم که می تواند یادگیری را افزایش دهد و به کودکان کمک نماید تا برخی از مهارت های پایه ی خود را مانند درک خواندن, رمزگذاری املایی, حافظه کوتاه مدت و حل مساله ریاضی بهبود دهند..........<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/505/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-20T12:24:32+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی بررسی توپولوژی شارژر باتری، سطح توان شارژ، و زیرساخت برای وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی قابل شارژ http://file-khone.ir/post/670 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/558/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">بررسی توپولوژی شارژر باتری</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/558/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/ce6dd3bc8b1b2631b1aa38bb8a28ec5b.png" alt="بررسی توپولوژی شارژر باتری" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="left " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">ترجمه مقاله انگلیسی</h3><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Review of Battery Charger Topologies, Charging Power Levels, and Infrastructure for Plug-In Electric and Hybrid Vehicles<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">بررسی توپولوژی شارژر باتری، سطح توان شارژ، و زیرساخت برای وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی قابل شارژ</h3><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات انگلیسی: ۱۹ صفحه<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات فارسی : ۳۷ صفحه<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/557.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">چکیده<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">این مقاله به بررسی وضعیت جریان برق و بکارگیری شارژرهای باتری، سطح توان شارژ، و زیرساخت مربوط به وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی قابل شارژ می پردازد. سیستم های شارژر به دو نوع داخلی و خارجی با جریان برق یکسویه و دوسویه تقسیم می شوند. شارژ یکسویه نیازهای سخت افزاری را محدود کرده و مسئله اتصال داخلی را ساده می سازد. شارژ دوسویه از تزریق انرژی باتری به شبکه پشتیبانی می کند. شارژرهای داخلی معمولی برق را به دلیل وزن، فضا و فشارهای هزینه محدود می کنند. آن ها می توانند با محرک های الکتریکی برای جلوگیری&nbsp; از این مشکلات ترکیب گردند. در دسترس بودن زیرساخت های شارژ، نیازهای مربوط به ذخیره سازی انرژی داخلی و هزینه ها را کاهش می دهد. سیستم های شارژر داخلی می توانند به صورت قابل هدایت یا اندوکتیو باشند. شارژر خارجی می تواند برای نسبت شارژ سطح بالا طراحی شده و از نظر اندازه و وزن محدودیت کمتری دارد. سطوح برق یعنی سطج ۱ ( ساده)، سطح ۲( مقدماتی) و سطح ۳ ( فوری) مورد بحث قرار می گیرند. دورنمای آینده همانند شارژ در سطح جاده مطرح می گردد. شارژرهایی با سطوح توان مختلف و تنظیمات مربوط به زیرساخت بر مبنای مقدار برق، زمان شارژ، محل، هزینه و فاکتورهای دیگر نشان و مقایسه شده و مورد ارزیابی قرار می گیرند.<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/558/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C+%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C/248" target="_blank" class="buy" style="padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a></div></div></div> text/html 2016-07-20T12:23:49+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی هیتر و سیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی http://file-khone.ir/post/669 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/676/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقاله هیتر و سیکل های کوچک</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/676/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/5cad710310f99c8f06feefa2c0ddfc46.png" alt="ترجمه مقاله هیتر و سیکل های کوچک" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">هیتر و سیکل های کوچک در واکنشها ی چند بخشی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">عنوان اصلی مقاله:&nbsp;&nbsp; Small Heterocycles in Multicomponent Reactions&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات انگلیسی: 61 صفحه<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات ترجمه فارسی: 37 صفحه<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/676.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><b style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">واکنش های چند جزئی با هیدروسیکلیکهای آلی ومعدنی</b><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">واکنش های پزیرینی در میان واکنش های چند جزئی MCRS بر اساس واکنش های اپزوسیانیت یک تفاوت ظرفیتی در محصولات واکنش دهنده مانند آلدهیدها، یاکتون ها، (ترکیبات OXO)، اسید های کربوسیلیک و آمین ها مشاهده می شود. MCRS های پایه ایزوسیانید ممکن است با ماهیت آمفوتریک گروه عملکردی ایزوسیانیت همراه باشد.&nbsp; واکنش پازنی و یوگی Ugi دو واکنش شناخته شده وMCRS ها مبتنی بر پاژنی و یوگی Ugi دو واکنش سه جزئی دارند که اجزاء ان به ترتیب ترکیبات oxo، اسیدهای کربوسیلیک و ایزوسیانیت ها هستند. که منجر به تولید –α الکوکسی کربواکسامید به صورت میکانیکی شده و هیدروژن با پیوند آلکوهید و اسید کربواکسیلید از ایزوسیامید تولید می شود. معلوم نیست. اگر یک یون ایزونیترولیوم گسسته تشکیل شود و یا اگر α اضافی در این فرایند وجود داشته باشد. هماهنگی بوجود خواهد آمد یا نه مطالعات محاسباتی چند پیشنهاد در ارائه نموده اند و این احتمال وجود دارد که تعداد از آنها بسته به شرایط واکنش بتوانند بوجود بیایند<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div></div></div><a href="http://hamkarfile.ir/product/676/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D9%88+%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a> text/html 2016-07-20T12:23:05+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی ترجمه مقالات نقشه‌برداری درس زبان فنی عمران http://file-khone.ir/post/668 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/232/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقالات نقشه‌برداری درس زبان فنی عمران</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/232/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/fe8963032637dbdfbe21a224baf4995e.png" alt="ترجمه مقالات نقشه‌برداری درس زبان فنی عمران" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a>ترجمه مقالات نقشه‌برداری درس زبان فنی عمران<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">از ص 411 تا ص 425<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"></p><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">چکیده: ارتفاع نقاط میانی در منحنی (بر روی منحنی) اغلب اوقات محاسبه ارتفاع نقاط روی منحنی‌های عمودی در فواصل نزدیک‌تر نسبت به محل‌های کامل ضروری به نظر می‌رسد. مثلا در نقطه یا یا مقادیری که در برخی نقاط میانی خاص وجود دارد. در این گونه موارد روش توازن تانژانت مانند همین روش در محل‌های کامل عمل می‌کند ولی اعداد کاملا هم درست نیستند.<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/232/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%81%D9%86%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86/248" target="_blank" class="buy" style="padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a></div> text/html 2016-07-20T12:22:01+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی بهره‌برداری از انرژی، وضعیت محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار: شواهدی از استان شاندنگ در چین http://file-khone.ir/post/667 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/621/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D8%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A+%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%DB%8C%D9%86/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">بهره‌برداری از انرژی، وضعیت محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار: شواهدی از استان شاندنگ در چین</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/621/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D8%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A+%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%DB%8C%D9%86/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/f27f805318a453ca030b7f88d752a47e.jpg" alt="بهره‌برداری از انرژی، وضعیت محیط زیست و توسعه اقتصادی پایدار: شواهدی از استان شاندنگ در چین" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a>مقاله و ترجمه مقاله ISI :&nbsp;عنوان انگلیسی: Energy utilization, environmental quality and sustainable economic development: Evidence from shandong province in china<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">با موضوع توسعه اقتصادی مربوط به رشته های مهندسی صنایع و اقتصاد&nbsp;<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/621/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%D8%8C+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7+%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%3A+%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%DB%8C%D9%86/248" target="_blank" class="buy" style="padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a></p> text/html 2016-07-20T12:21:28+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی http://file-khone.ir/post/666 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/23/+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه متن انگلیسی ابزار مالی</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/23/+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/ed096dfb1ffd8e550d691b04374f2a9d.png" alt=" ترجمه متن انگلیسی ابزار مالی" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a>مقالات ترجمه رشته حسابداری<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی همراه با ترجمه انگلیسی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحه فارسی ۴<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحه انگلیسی ۳<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">حتی زمانی که بدهیهای تامین کننده سرمایه گذاریهای تجاری مشروط به یک نرخ بهره شناور باشد ،نه به یک نرخ ثابت ، در صورتی که نرخ شناور به وسیله یک معامله پایاپای بهره یا قراردادی مشابه به نرخ ثابت تبدیل شود ، یک مشکل حسابداری بروز می کند.قراردادهای معاوضه که بهره ثابت را به ازای دریافت سود شناور پرداخت می کنند ،گاهی اوقات "مصونیت جریان نقد " می نامند<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/23/+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/248" target="_blank" class="buy" style="padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a></p> text/html 2016-07-20T12:20:13+01:00 file-khone.ir حامد مستوفی مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها http://file-khone.ir/post/665 <h5 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 5px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/506/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D9%81+%D9%87%D8%A7/248" target="_blank" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 5px !important; text-align: center !important; font-family: tahoma !important; line-height: normal !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 14px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; display: block !important;">ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها</a></h5><p style="text-align: right; padding: 0px !important; margin: 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 13px !important; direction: rtl !important; font-stretch: normal !important; overflow: hidden !important; display: inline-block !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/506/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D9%81+%D9%87%D8%A7/248" target="_blank" class="affsbtpic" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/pic/product/1b7260c08364a4dbd0ffd2656fddfeca.png" alt="ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها" style="padding: 0px !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important; float: right !important; width: 120px !important; height: 120px !important;"></a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; font-family: Tahoma, arial !important; line-height: 18px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;"></p><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">ترجمه مقاله انگلیسی<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">Modeling a supply chain using a network of queues<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="center " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">مدلسازی یک زنجیره تامین با استفاده از شبکه ای از صف ها:<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات انگلیسی:15 صفحه با فرمت pdf<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">تعداد صفحات فارسی :30&nbsp; صفحه با فرمت ورد<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><div align="right " style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a target="_blank " title=" " href="http://up.hamkarfile.ir/506.pdf" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important;">دانلود متن انگلیسی</a><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><div align="justify " style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">چکیده<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;">در این مقاله یک زنجیره­ تأمین سه مرحله­ ای با ساختار شبکه ­ای صف ارائه شده است که دو ورودی دارد، که ترتیب ورودی سفارش ها به زنجیره ­تأمین توسط 2 متغیر احتمالی ارائه شده، یکی برای زمان ورود و دیگری برای تعداد اقلامی که در هر سفارش باید تحویل شود. هدف از این مقاله محاسبه حداقل زمان پاسخگویی برای تحویل اقلام به آخرین مقصد در طول یک شبکه یا زنجیره سه مرحله­ای است . میانگین تعداد اقلامی که می­توانند با این حداقل زمان پاسخگویی تحویل شوند ظرفیت بهینه سیستم صف را تعیین می­کند. بعد از گرفتن خدمت توسط آخرین گره(یک صف و خدمت­ دهندگ­ی آن) در هر سطح از سیستم صف، باید در سطح بعدی مسیریابی اقلام به گره­ها&nbsp; با حداقل زمان پاسخگویی به تحویل انجام شود.<br style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></div><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><h3 style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; font-size: 12px !important; direction: rtl !important;">کلمات کلیدی: میانگین طول صف، میانگین زمان پاسخدهی، میانگین زمان انتظار، بهره ­وری، احتمال در حالت پایدار، زنجیره تأمین...</h3><br style="text-align: right; font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"><a href="http://hamkarfile.ir/product/506/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D9%81+%D9%87%D8%A7/248" target="_blank" class="buy" style="font-family: Tahoma, arial; line-height: 18px; font-size: 12px; padding: 0px !important; margin: 10px 0px 0px !important; text-align: center !important; text-shadow: none !important; border: none !important; text-decoration: none !important; direction: rtl !important; display: block !important;"><img src="http://hamkarfile.ir/images/buy.png" alt="دانلود فایل" style="padding: 0px !important; margin: 0px !important; text-align: right !important; text-shadow: none !important; border: none !important; direction: rtl !important;"></a>